خدایا 

آنجایی که اگر تو نباشی 

کسی نیست 

باش...                گوربان