شب گرد

شب از جایی شروع می شه   که تو چشماتو می بندی...