پختگی دلنشین و منطق خاصی تو چهره اش میبینم... موقع رای دادن با یه دختر کم سالی که احتمالا دخترش بود رفتار خاص و جالبی داشت... حلقه ازدواجش برام خیلی معناداره!...