در مسیر رشد با دیگران مهربان باش چرا که در مسیر افول هم دوباره آنها را خواهی دید...                                                        
                                                                     ویلسون مایزنر