عاشقان را بر سر خود حکم نیست ... هر جه فرمان تو باشد آن کنند

                                                                                                    دیوان حافظ