تمام مصیبت هایی که بر ما وارد می شود مربوط به یک نفر است و آن هم خود ما هستیم....                                          

                                                                                 ناپلئون