بارانی باید..

همه چیز گاه اگر کمی تیره می نماید...

باز روشن می شود زود..

 تنها فراموش نکن این حقیقتی است : بارانی باید تا که رنگین کمانی بر آید و لیموهایی ترش تا که شربتی گوارا فراهم شود..

و گاه روزهایی در زحمت تا که از ما انسانهایی تواناتر بسازد..

خورشید دوباره خواهد درخشید..زود..خواهی دید.....

                                                                              کالین مک کارتی

 

پی نوشت : پیام یک دوست قبل از کنکور.حس فوق العاده ای تو لحظات پر استرس قبل کنکور بهم داد..