زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج

 به پای او دمی است این درنگ درد و رنج

بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می زند رونده باش

 امید هیچ معجزی ز مرده نیست

 زنده باش

 

                                                                         هوشنگ ابتهاج