از سقراط پرسیدند چرا به معلمت بیش از پدر و مادرت احترم می گذاری؟ و او پاسخ گفت : زیرا پدر و مادر مرا از آسمان به زمین اوردند اما معلم مرا از زمین به آسمان برد....