فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس

                                                                                               حافظ