گر به تو افتدم نظر

چهره به چهره مو به مو

شرح دهم غم تو را

نکته به نکته مو به مو

 

اینجا با صدای محمدرضا شجریان