دیروز دوست عزیزی می گفت: " خیر هر کسی در یک نقطه است، باید بگردی آن نقطه را پیدا کنی".... و من با خودم می اندیشم برای پیدا کردن نقطه هایی از این دست، به چقدر زمان و دانایی احتیاج دارم؟.......