در مصاحبت کسی که حقی برای او قائلی و نظیر آن را برای تو قائل نیست.خیری نیست...

                                                                                         حضرت محمد (ص)