در رژیم های خودکامه "پنبه در دهان" مردم می کنند و در نظام های دموکراتیک، "پنبه در گوش"حاکمان!...